فیزیک پیش حرکت نوسانی

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 59
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
حرکت نوسانی حرکت نوسانی ساده:
هر حرکت رفت و برگشت بر روی یک پاره‌خط حول نقطه‌ای در وسط پاره‌خط (مرکز نوسان) را گویند. اندازه شتاب نیز متناسب با فاصله متحرک تامرکز نوسان می‌باشد. فاصله متحرک تا مرکز نوسان بعد حرکت نام دارد. دامنه نوسان (A) :
بیش‌ترین مقدار بعد نوسان را گویند. (دامنه برابر با شعاع دایره نوسان می‌باشد.) به بیان دیگر دامنه نصف پاره‌خط نوسان می‌باشد. دوره (T) :
مدت زمانی است که نوسانگر یک حرکت رفت و برگشت کامل را انجام می‌دهد یعنی دو بار پاره‌خط نوسان را طی می‌کند. (مدت زمان یک دور کامل در دایره نوسان فرضی) معادله‌ی حرکت نوسانی ساده: اگر متحرکی را فرض کنیم که روی محیط یک دایره با سرعت زاویه‌ای ثابت در حال چرخیدن باشد، تصویر آن روی محور yها حرکت نوسانی ساده خواهد بود. پس می‌توان نوشت:
سرعت زاویه ای دامنه بعد فاز نوسان تمرین 1:
نوسانگری از مرکز نوسان شروع به حرکت می‌کند و در مدت 20 ثانیه، 4 بار پاره‌خط نوسان را طی می‌کند. اگر طول پاره‌خط نوسان cm10 باشد:
الف) معادله حرکت نوسانی؟ ب) بعد حرکت در ؟ جواب( الف): جواب(ب): اگر نوسانگری که روی پاره‌خطی حرکت نوسانی ساده دارد، در هر دقیقه 20 بار این پاره‌خط را بپیماید، دوره‌ی آن چند ثانیه است؟
3)3 4)6 2) 1) جواب: نکته: - نمودار یک حرکت نوسانی مطابق زیر است. . چند ثانیه است؟ 1) 2) 3) 4) نوسانگر ساده‌ای روی پاره‌خط MN در دو طرف مبدأ تعادل C نوسان می‌کند. اگر MA برابر AC باشد و نوسانگر طول MA را در مدت 2/0 ثانیه بپیماید، دوره‌ی نوسان چند ثانیه است؟

1) 6/0
2) 8/0
3) 2/1
4) 6/1
جواب: راه اول: راه دوم: شروع یا جواب: شروع جواب:
نکته: برای طی زاویه مشخص بر روی دایره نوسان هنگامی اندازه جابه جایی و در نتیجه سرعت متوسط بیشینه می باشد که محور افقی نیمساز زاویه طی شده باشد. معادلات سرعت و شتاب نوسانگر :
نکات 1- در دو انتهای پاره‌خط نوسان سرعت نوسان صفر و در مرکز نوسان سرعت ماکزیمم است.
2- در دو انتهای پاره‌خط نوسان شتاب ماکزیمم و در مرکز نوسان صفر است.
3- جهت بردار شتاب همیشه به سمت مرکز نوسان است و همیشه علامت شتاب با علامت بعد حرکت قرینه است
4- در ربع اول و سوم ، حرکت کند شونده و در ربع دوم و چهارم ،‌حرکت تند شونده است. یعنی هرگاه نوسانگر از مرکز نوسان دور شود کندشونده و هر گاه به مرکز نوسان نزدیک می‌شود حرکت تندشونده است.
5- بعد نوسان نسبت به سرعت تأخر فاز دارد یا می‌توان گفت بردار سرعت نسبت به مکان تقدم فاز دارد. همچنین شتاب نسبت به بعد تقدم فاز دارد و شتاب نسبت به سرعت تقدم فاز دارد.
تست نوسانگری بادوره‌ی 3/2 ثانیه از مرکز نوسان در جهت مثبت شروع به حرکت می‌کند. بین دو لحظه‌ی ...